ربايندگان دختر جوان، تجاوزشان را انکار کردند!

پرونده پنج جواني كه متهم هستند دختري را از مقابل آرايشگاه ربوده و او را مورد تعرض قرار داده‌اند روز گذشته در دادگاه كيفري‌ استان تهران به صورت ويژه مورد رسيدگي قرار گرفت.به گزارش شرق، اواخر سال گذشته دختري به نام رعنا به ماموران پليس اسلامشهر مراجعه كرد و مدعي شد توسط چند جوان مورد آزار قرار گرفته‌است. اين دختر كه به شدت ترسيده‌بود به ماموران گفت: مدتي بود كه پسري به نام سعيد مي‌خواست با من دوست شود اما من علاقه‌اي به او نداشتم به همين دليل هم جواب تلفن‌هايش را نمي‌دادم تا اينكه روز حادثه وقتي در آرايشگاه بودم چندبار با من تماس گرفت. جواب تلفنش را ندادم و چون مي‌دانستم ممكن است مقابل آرايشگاه بيايد آژانس گرفتم. راننده جلوي در بود از آرايشگاه خارج شدم و سوار ماشين شدم، يك‌دفعه پنج جوان از جمله سعيد با باتوم و گاز اشك‌آور حمله كردند. آنها شيشه‌هاي ماشين را شكستند و راننده را مجبور به توقف كردند، بعد من را بيرون كشيدند و با خود بردند.اين دختر ادعا كرد سعيد و چند نفر از دوستانش او را مورد آزار جنسي قرار دادند. شكايت اين دختر در حالي ثبت شد كه راننده آژانس نيز به صورت جداگانه شكايتي را به ماموران ارايه داد و گفت: من اصلا نمي‌دانم اين دختر كه مسافر من بود با آن پسرها چه نسبتي داشت اما آن پسران يك‌دفعه حمله و ماشين من را اوراق كردند. آنها باتوم و گاز اشك‌آور داشتند. من مي‌خواستم فرار كنم اما آنها شيشه ماشينم را شكستند و دخترجوان را از خودرو بيرون كشيدند. با توجه به اين شكايات، ماموران سعيد- متهم اصلي پرونده- را شناسايي و بازداشت كردند. سعيد اعتراف كرد با همدستي چهار دوستش اقدام به اين كار كرده ‌است. او گفت: من و دوستانم باهم مقابل آرايشگاه رفتيم. رعنا شماره‌اش را به من داده و گفته بود با من دوست مي‌شود اما بعد ديگر جوابم را نداد. او من را سركار گذاشته بود. من هم اين كار را كردم كه بفهمد نبايد با من چنين رفتاري مي‌كرد. با راهنمايي اين جوان ماموران، ديگر متهمان را هم شناسايي و بازداشت و آنها نيز به همدستي با سعيد اعتراف كردند. يكي از متهمان كه از همه كم‌سن‌تر است گفت: من فكر مي‌كردم براي دعوا آنجا مي‌رويم. وقتي رسيديم متوجه شدم قرار است رعنا را بدزديم. ما با سه موتور رفته ‌بوديم. اول با مرد راننده دعوا و ماشينش را خرد كرديم و رعنا را از ماشين بيرون كشيديم. بعد او را ترك يكي از موتورها نشانديم و با خود برديم در بيابان. سعيد و بچه‌هاي ديگر او را به زور مورد تجاوز قرار دادند. دخترك گريه مي‌كرد اما آنها توجهي نمي‌كردند. سعيد مي‌خواست ثابت كند هركاري بخواهد مي‌تواند انجام بدهد و رعنا هم نمي‌تواند غرور او را خرد كند. وقتي نوبت به من رسيد با دختر جوان كاري نداشتم. دلم برايش مي‌سوخت. او خيلي گريه مي‌كرد. به همين دليل گفتم مي‌تواند برود. بعد از انجام تحقيقات اوليه و ارسال پرونده به شعبه 77 دادگاه كيفري ‌استان تهران پنج مرد جوان براي بازجويي در اين شعبه حاضر شدند و اتهامات‌شان را قبول كردند. سپس با دستور رييس قوه‌قضائيه پرونده به صورت ويژه مورد رسيدگي قرار گرفت و قاضي ساعي رييس شعبه دستور داد تا وقتي فوق‌العاده براي رسيدگي به اين پرونده در نظر بگيرند.روز گذشته پنج مرد جوان براي محاكمه در اين شعبه حاضر شدند. آنها همگي اتهامات خود را رد كردند و گفتند اگر قبلا به تجاوز به دختر جوان اعتراف كردند به خاطر فشاري بود كه در اداره آگاهي به آنها آوردند.سعيد متهم اصلي اين پرونده گفت: من قبول دارم به رعنا زنگ زدم اما او خودش شماره را به من داد. ما باهم مدتي رابطه داشتيم و حرف‌هايي كه در مورد من زده‌است درست نيست. آن روز هم من مي‌خواستم با رعنا حرف بزنم، راننده آژانس دخالت كرد و خواست با ما دعوا كند و درگيري ايجادشده به همين دليل بود.ديگر متهمان هم در جايگاه حاضر شدند و همگي اعترافات خود را پس گرفتند. در پايان وكلاي متهمان از موكلان‌شان دفاع كردند و هيات قضات براي صدور راي دادگاه وارد شور شدند.