تكذيب بازنشستگي پيش از موعد بقایی

مركز ارتباطات، اطلاعات و تبليغات رياست‌جمهوري، خبر‌ برخي رسانه‌ها مبني بر تلاش معاون اجرايي رييس‌جمهور براي بازنشستگي قبل از موعد را تكذيب كرد.به گزارش ايسنا در اطلاعيه مركز ارتباطات، اطلاعات و تبليغات رياست‌جمهوري آمده است:با اظهار تأسف از تكرار اين‌گونه اقدامات خلاف اخلاق و شيطنت‌آميز برخي از رسانه‌ها و يادآوري چندباره لزوم وجود فضاي فارغ از تشويش اذهان عمومي و پرهيز از حاشيه‌سازي كاذب، اصحاب رسانه و جريان‌هاي سياسي را از شانتاژهاي خبري و محمل قرار دادن اخبار دروغ براي جريان‌سازي بعدي برحذر مي‌دارد و از دستگاه قضايي انتظار دارد اقدامات مناسب را در جهت مقابله موثر با اين‌گونه اقدامات خلاف اخلاق اعمال دارد.