بررسی‌مجدد‌طرح‌اصلاح‌آئین‌نامه‌داخلی‌در‌کمیسیون‌تدوین

کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس، این هفته با دستور کار بررسی طرح اصلاح آئین نامه داخلی که از سوی شورای محترم قانون اساسی اعاده شده است، تشکیل جلسه می‌دهد.به گزارش خانه ملت، براساس دستور کار اعلامی کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته تشکیل جلسه می دهد.این کمیسیون روز سه‌شنبه با بررسی طرح اصلاح آئین نامه داخلی ( اعاده شده از سوی شورای محترم نگهبان قانون اساسی) تشکیل جلسه میدهد.هم‌چنین روز چهارشنبه هفته‌جاری این کمیسیون  بررسی موضوعات ارجاعی را در دستور کار دارد.به گزارش  خانه ملت، هفته گذشته شورای محترم نگهبان قانون اساسی، طرح اصلاح آیین نامه مجلس که مربوط به نحوه سوال از رئیس جمهوری  بود را مغایر قانون اساسی اعلام کرد.