كميته ملي المپيك زير نظر وزير!

 وضعيت معاونت‌هاي آموزشي، ارتباطات و امور بين‌الملل يا بانوان چه خواهد شد؟ و از همه مهمتر اينکه بخش جوانان با چه تشکيلات و ساختاري ادامه کار مي دهد؟ در ذهن جامعه ورزش شكل گرفت. از زماني كه بحث تدوين چارت وزارتخانه در دستور كار قرار گرفت، پاسخي براي اين پرسش ها وجود نداشت اما پس از هفت ماه سرانجام ساختار اين وزارتخانه تصويب و ابلاغ شد.به نوشته تهران امروز : محمد عباسي پس از حضور در وزارتخانه به مسئول دفتر حوزه رياست، ماموريت داد تا با گرفتن نظرات اهالي ورزش، پيگير تدوين چارت جديد شود. مسئول پيگيري اين پرونده در سكوت كامل كار را پيش برد تا جايي كه در همان زمان بسياري از كارشناسان به عدم نظرخواهي وزارتخانه از آنها به عنوان متخصصان فني در رشته‌هاي مختلف گله داشتند. در آغاز كار، يك چارت شامل 5 معاونت و يك ساختار 6 معاونتي پيش‌بيني شد كه از اين ميان، چارت 6 معاونتي مورد موافقت وزير قرار گرفت و براي گرفتن تاييديه نهايي به معاونت توسعه مديريت و سرمايه نيروي انساني رياست جمهوري ارسال شد. به طور معمول وزارتخانه‌ها شامل 5 معاونت هستند.لذا وجود 6 معاونت در چارت پيشنهادي وزارتخانه ورزش و جوانان هم باعث شد كه اعلام شود لزومي براي وجود معاونت بانوان و ورزش همگاني در ساختار جديد وجود ندارد اما درخشش ورزش بانوان در سالهاي اخير سرانجام به اينجا منتهي شد كه چارت وزارت تازه تاسيس ورزش و جوانان با 6 معاونت به تصويب برسد. يكي از مهمترين نكاتي كه در چارت جديد به چشم مي خورد اين است كه كميته‌هاي ملي المپيك و پارالمپيك زير نظر شخص وزير فعاليت مي‌كنند. بي شك قرار گرفتن مجموعه كميته المپيك به عنوان يكي از نهادهايي كه زيرمجموعه وزير است، خط بطلاني بر فعاليت مستقل اين نهاد مي‌كشد و عملا ماهيت نهادي را كه حرف اول را در مجامع بين المللي ورزشي براي هر كشوري مي زند، زير سوال مي برد!