فعاليت 10کميته براي خنثي کردن آثار تحريم

روزنامه خراسان نوشت:بر اساس گزارشي که اخيرا يک مسئول اقتصادي دولت به مديران کشور ارائه کرده است، هم اکنون 10کميته فرعي درباره راه هاي خنثي سازي آثار تحريم هاي غرب عليه کشورمان در حال فعاليت هستند و هر روز جلسات منظمي را برگزار مي کنند. وي در پاسخ به اين سوال که چرا فوايد اين جلسات براي مردم تشريح نمي شود گفته است دشمنان به دنبال راههاي کسب اطلاع از عملکرد کشورمان در بحث تحريم ها هستند و نبايد به آنها “کد” داد.