رکوردهای جدید مصرف گاز در ایران

با وجود افزایش 20 درصدی بهای گاز مشترکان خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاهها اما سال گذشته در مجموع بیش از 152 میلیارد متر مکعب گاز در ایران مصرف شده که در مقایسه با سال 89 حدود 0.9 درصد افزایش یافته است.به گزارش خبرنگار مهر، در مجموع یکسال گذشته بیش از 152 میلیارد و 248 میلیون متر مکعب در بخش‌های خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاه‌های کشور مصرف شده که بیانگر متوسط مصرف روزانه بیش از 417 میلیون متر مکعب گاز است.درحالی به جز مصرف گاز تاسیسات داخلی صنعت نفت و همچنین بحث تزریق گاز به مخازن نفتی و صادرات، در سال 1390 در کل کشور بیش از 152 میلیارد متر مکعب گاز مصرف شده که مقایسه آن با مجموع گاز مصرف شده در سال 1389 گویای رشد حدود 0.9 درصدی است. در مجموع سال 1389 در کشور 150 میلیارد و 888 میلیون متر مکعب گاز مصرف شده بود که این رقم در طول سال 90 بیش از یک میلیارد و 360 میلیون متر مکعب افزایش را نشان می دهد. از مجموع گاز مصرفی در سال 90 حدود 56.2 درصد آن مربوط به بخش خانگی بوده است و به عبارت دیگر بخش خانگی و تجاری بزرگترین مشتری گاز دولت است. این در حالی است که سال 1389 بیش از 85 میلیارد و 596 میلیون متر مکعب گاز در بخش خانگی مصرف شده که نسبت به 78 میلیون و 982 میلیون متر مکعب سال گذشته از افزایش 6 میلیارد و 614 میلیون متر مکعبی معادل 7.7 درصد رشد خبر می‌دهد. بر این اساس بیشترین گاز مصرف شده در بخش‌های خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاه‌ها در سال 1390مربوط به ماه بهمن با 15 میلیارد و 721 میلیون متر مکعب بوده است. همچنین کمترین میزان مصرف کل گاز مربوط به خرداد با 10 میلیارد و 394 میلیون متر مکعب بوده است. از سوی دیگر در بخش خانگی بیشترین مصرف گاز مربوط به ماه بهمن با 12 میلیارد و 508 میلیون متر مکعب و کمترین میزان مصرف گاز این بخش مربوط به تیربا 3 میلیارد و 656 میلیون متر مکعب بوده است. به گزارش مهر، با اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها، بر اساس فرمول جدید قیمت گذاری گاز خانگی 12 ماهه سال به دو بخش هفت ماهه و پنج ماهه پایانی سال تقسیم بندی شد که الگوهای مصرف این حامل انرژی در هر یک از این دو دوره زمانی تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. مطابق با تعرفه گاز زمستانی مشترکان خانگی (از ابتدای آبان ماه اعمال شده است) محل سکونت مشترکان از نظر آب و هوایی به چهار اقیلم (سرد یک، دو، معتدل و گرمسیری) تقسیم بندی شده و  12 دامنه مصرف گاز هم در این بخش مطابق با نوع اقلیم تعریف و اعمال شده است. با توجه به اجرای سیاست شهرستانی – منطقه ای در محاسبه گازبهای مشترکان بخش خانگی، متوسط مصرف گاز طبیعی در بیش از 360 شهر ایران مطابق با چهار اقلیم آب و هوایی تعیین شده که بر این اساس شهرهای سردسیر مجاز به مصرف گاز بیشتری نسبت به شهرهای گرمسیری هستند. از سوی دیگر با توجه به اینکه برای زمستان سالجاری تعرفه محاسبه گازبهای مشترکان خانگی تغییری پیدا نکرده است محاسبه قیمت گاز به ترتیب برای پله اول تا دوازدهم به ازای هر متر مکعب به ترتیب 30، 50، 70، 90، 110، 160، 190، 220، 250، 280، 320 و 350 تومان محاسبه می شود اما این نرخ برای دوره تابستانی دستخوش افزایش‌هایی خواهد شد.