رشد اقتصادی جهان امسال کاهش خواهد یافت

به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ کاهش رشد اقتصادی جهان در سال 2012 میلادی در سه سال اخیر بی سابقه خواهد بود. بانک جهانی در این گزارش افزود: وقوع رکود اقتصادی در منطقه یورو کل اقتصاد جهان به خصوص رشد و رونق اقتصادی کشورهای نوظهور و در حال توسعه مثل هند و مکزیک را به شدت تهدید خواهد کرد. بر اساس این گزارش رشد اقتصادی جهان امسال به کمتر از 2.5 درصد خواهد رسید که این رقم نسبت به گزارش ماه ژوئن بانک جهانی 1.1 درصد کاهش نشان می دهد. بر این اساس رشد اقتصادی منطقه یورو طی سال 2012 میلادی بیش از 0.3 درصد کاهش خواهد یافت،ااین رقم در گزارش قبلی مثبت 1.8 درصد اعلام شده بود. رشد اقتصادی آمریکا نیز از 2.9 درصد به کمتر از 2.2 درصد کاهش خواهد یافت.بانک جهانی افزود: شرایط بی ثبات مالی و اقتصادی در منطقه یورو تاثیرات منفی زیادی بر اقتصاد آسیا و آمریکا داشته است. کاهش رشد اقتصادی منطقه یورو می تواند موجب کاهش شدید رشد اقتصادی کشورهای نوظهور و در حال توسعه شود.کاهش سرمایه گذاری خارجی در چین طی ماه دسامبر برای دومین ماه متوالی و کاهش چشمگیر قیمت مسکن در این کشور نیز به نگرانیهای بین المللی نسبت به وضعیت اقتصادی جهان دامن زده است. کاهش رتبه اعتباری نه کشور منطقه یورو از سوی موسسه اس اند پی نیز موجب تشدید نگرانیها نسبت به وضعیت بحران مالی اروپا شده است.جاستین لی کارشناس ارشد اقتصادی بانک جهانی تاکید کرد: اگر کشورهای اروپایی نتوانند به تعهدات خود برای اجرای اصلاحات ساختاری اقتصادی و مالی عمل کنند، ورشکستگی سه یا چهار کشور منطقه یورو قطعی خواهد بود. رشد اقتصادی جهان از 4.1 درصد در سال 2010 به کمتر از 2.7 درصد در سال 2011 رسیده است.بر اساس گزارش بانک جهانی رشد اقتصادی جهان سال 2013 میلادی نیز به 3.1 درصد خواهد رسید. کاهش رشد اقتصادی چین به 9.2 درصد در سال 2011 میلادی نیز نشانگر اثرات منفی بحران منطقه یورو و مشکلات اقتصادی جهان بر رشد اقتصادی این کشور است. رشد اقتصادی چین در سه ماه پایانی 2011 نیز به کمتر از 8.9 درصد رسید که پایین ترین رکورد از سال 2009 به شمار می رود .بر این اساس رشد اقتصادی کشورهای ثروتمند امسال به 1.4 درصد و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و نوظهور نیز به 5.4 درصد خواهد رسید . رشد اقتصادی ژاپن نیز امسال به 1.9 درصد خواهد رسید . رشد اقتصادی چین نیز طی سال 2012 میلادی به کمتر از 8.4 درصد می رسد. رشد اقتصادی هند نیز با 1.9 درصد کاهش نسبت به گزارش قبلی بانک جهانی به کمتر از 6.5 درصد خواهد رسید .