دعواي چاوز و اوباما بر سر رابطه با ايران

پس از انتشار مصاحبه اخير اوباما با يك روزنامه ونزوئلايي كه در آن انتقاداتي درباره رابطه دولت ونزوئلا با ايران و كوبا مطرح شده است ، هوگو چاوز رييس جمهوري ونزوئلا به شدت نسبت به اظهارات اوباما انتقاد كرد.به گزارش عصر ايران روزنامه ” ال يونيورسال ” ونزوئلا روز دوشنبه متن مصاحبه خود با باراك اوباما را منتشر كرده است كه در آن رييس جمهوري آمريكا  رابطه دولت كاراكاس با دولت هاي ايران و كوبا را زير سوال برده است .اوباما در اين مصاحبه گفته است :‌” ملت ونزوئلا ملتي پر افتخار است … آمريكا هيچ تمايلي براي مداخله در روابط خارجي ونزوئلا ندارد  هر چند كه به باور من روابط دولت ونزوئلا با ايران و كوبا هيچ نفعي براي ونزوئلا و مردمش ندارد. “اوباما افزوده است :‌”‌ دير يا زود مردم ونزوئلا تصميم خواهند گرفت كه رابطه با كشوري كه در انزواي بين المللي بوده و ناقض صريح حقوق بشر است و به طور مستمر از تروريسم بين المللي حمايت مي كند چه نفعي مي تواند براي آنها داشته باشد .”چاوز در پاسخ به اين اظهارات اوباما گفت :‌”‌ اوباما ، سرت به كار خودت باشد مرد . بهتر است به موضوع اداره كشور خودت تمركز كني كه اين روزها غرق در فاجعه است . سعي نكن براي راي جمع كردن به ونزوئلا حمله كني .”چاوز افزود :‌” اوباما تو يك حقه بازي … برو از سياهان كشور خودت بپرس كه براي آنها چه كار كرده اي  ؟ برو از مردم آفريقا بپرس كه تو را به خاطر رنگ پوستت و اينكه پدرت آفريقايي بوده ، باور كردند . تو يك آفريقايي تباري اما امروز مايه شرمندگي آنها شده اي .”