جايگاه‌مجلس‌باحضورنمايندگان‌مستقل‌تحكيم‌مي‌شود

مسعود پزشكيان معتقد است كه جايگاه واقعي مجلس با حضور نمايندگان مستقل تحكيم مي‌شود.به گزارش ايسنا،‌ مسعود پزشكيان با اشاره به ضرورت تحقق جايگاه صحيح و قانوني مجلس شوراي اسلامي دردهه چهارم انقلاب تاكيد كرد: متاسفانه اخيرا شاهد اظهارات و رفتارهايي از سوي برخي نمايندگان هستيم كه اساسا ماهيت مسوولانه و مستقل اين نهاد عظيم سياسي را زير سوال مي‌برد.وي ادامه داد: وابستگي به جريانات سياسي و گروهي، مانع از استقلال فردي نماينده در طرح آزاد ديدگاه‌هايش درباره مسايل مختلف در مجلس مي‌شود.عضو كميسيون بهداشت ودرمان مجلس شوراي اسلامي افزود: برخي نمايندگان فارغ از استقلال و تنها در چارچوب سياست‌هاي گروهي و جناحي خود، آرا و نظارات خود را چنان متصل به احكام حكومتي نظام مي‌دانند كه هرنظر متفاوت ديگري را ازنمايندگان ديگر سلب مي‌كنند.وي با استقبال از حضور كانديداهاي مستقل در انتخابات دوره نهم مجلس گفت: ورود اين دسته از نامزدها به رقابت‌هاي انتخاباتي را بايد به فال نيك گرفت، چرا كه فضاي با نشاط و آزاد انديشانه مجلس را از هر گونه مطلق گرايي و تك قطبي بودن خارج مي‌سازد.پزشكيان افزود: شان و اعتبار مجلس در هر كشور در گرو آزادي بيان و طرح صريح نظرات و ديدگاه هاي متفاوت نمايندگان است؛ لذا اگر شاخص‌هاي حق وعدالت مشخص گردد، براحتي مي‌توان ديدگاه‌هاي مختلف را بر مبناي آن شاخص ها مورد ارزيابي قرار داد.وي اظهار داشت: برداشت‌هاي سليقه‌اي و بدون مطالعه كارشناسي و حتي بي پشتوانه تجربي، منجربه تعدد نظرات و از بين رفتن حقيقت خواهد شد كه در حوزه سياست، به نظر مي‌رسد حضور نمايدگان مستقل كه با تكيه بر شاخص هاي صحيح و غير حزبي موفق به جلب آراي مردم شده‌اند مي‌تواند مجلس را در احقاق حق مردم به درستي ياري بخشد.اين نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: تشكل‌هاي سياسي همچون ائتلاف كانديداهاي مستقل قادر خواهند بود با دسته بندي و تشريح شاخص‌ها، مردم را در انتخابات نامزدهايي كه غير از صلاح دين و ملت و كشور به چيز ديگري فكر نمي‌كنند، ياري نمايند.