بیکاری متقاضیان کار سابقه خدمت حساب میشود

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه در ادامه جلسه بررسی طرح فوریتی بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار نمایندگان مواد 14 و 15 این طرح را به تصویب رساندند.براساس ماده 14 در صورت اشتغال بیمه شده در مشاغلی با حقوق و مزایای کمتر از مقرری بیمه بیکاری مابه‌التفاوت آن توسط صندوق پرداخت می‌شود. مدت اشتغال مقرری بگیر مشمول این ماده، جزو سابقه خدمت یا اشتغال وی محسوب می‌شود و مشمول قانون کار است اما این مدت از زمان استحقاق بیمه بیکاری او کم می‌شود.این ماده با 136 رای موافق،  8 رای ممتنع  و بدون رای مخالف از مجموع 221 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 77 نماینده حاضر در مجلس نیز در این رای گیری شرکت نکردند.وکلای ملت همچنین با تصویب ماده 15 این طرح مقرر کردند هر بیمه شده تا یک سال از آغاز دریافت مقرر بیمه بیکاری مشمول سابقه پرداخت حق بیمه از نظر بازنشستگی شود، اما به لحاظ از کارافتادگی و فوت در تمام مدت مقرری بیمه بیکاری، تحت پوشش است.در صورت اشتغال بیمه شده قبل از پایان مدت شمول مقرری بیمه بیکاری موضوع ماده 17 این قانون، مدت باقی مانده برای آینده ذخیره می‌شود.مقرری بگیرانی که در مشاغل سخت و زیان‌آور مشغول به کار بوده و پس از دریافت مقرری مجدداً در همان مشاغل مشغول کار می گردند، مدت دریافت مقرری، شرط توالی اشتغال آنان در مشاغل سخت و زیان آور را مخدوش نمی‌کند.این ماده نیز با 148 رای موافق، 11 رای ممتنع و بدون رای مخالف از مجموع 218 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 59 نماینده حاضر در مجلس نیز در این رای گیری شرکت نکردند.بررسی مواد باقی ماده این طرح در صحن علنی ادامه دارد.