افزایش 6700 تومانی هزینه کم‌درآمدها در برابر ۱۱۷هزار تومان ثروتمندان

به گزارش خبرگزاری فارس جمشید پژویان رئیس شورای رقابت در همایش اولین سالگرد هدفمندی یارانه‌ها گفت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها رفاه برای افراد کم‌درآمد جامعه افزایش یافته گرچه برای 5 درصد از ثروتمندان جامعه افزایش هزینه دربر داشته است.وی افزود: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یک انتخاب نبود بلکه باید لزوما اجرا می‌شد و نیازمند یک عزم ملی برای اجرای قانون بود.پژویان تاکید کرد: آثار هدفمندی یارانه‌ها در کوتاه مدت به طور کامل نهایی نمی‌شود برخی از آثار نیاز به زمان بیشتری دارد و برخی نیز در دراز‌مدت در اقتصاد ایجاد می‌شود.پژویان تاکیدکرد: یافته‌های تحقیقی نشان می‌دهد وضعیت رفاه و درآمد افراد کم‌درآمد جامعه با اجرای قانون هدفمندی افزایش یافته و برای خانوارهای کم‌درآمد هزینه سرانه 6هزار و 700 تومان افزایش یافته اما برای 5 درصد ثروتمند جامعه 117 هزار تومان افزایش هزینه ایجاد شده است.وی گفت: این ارقام نشان می‌دهد اجرای هدفمندی یارانه‌ها به نفع طبقات کم‌درآمد و با هزینه طبقات پردرآمد انجام شده است.