احيا و اجراي نسخه ناياب تعزيه اميركبير

تعزيه اميركبير با نام تعزيه ضداستعماري «ميرزا تقي خان اميركبير» بعد از سه ماه در اراك احيا شد.به گزارش مهر، اين نسخه زيبا و پركشش توسط مهدي دريايي از هنرمندان و تعزيه خوانان اراك، شناسايي و كارگرداني شده است.اين مجلس شبيه خواني روحيه استعماري و توطئه هاي انگليس جنايتكار را بر ضد ملت و مملكت ايران برملا و آشكار مي كند و به فريب خوردن عده اي ساده لوح و سست عنصر در دستگاه سياسي و حكومتي دوره قاجار مي پردازد.در پايان اين تعزيه با گريز به كربلا، مورد عنايت واقع شدن ميرزا تقي خان اميركبير توسط حضرت سيدالشهدا(ع) به واسطه عمق اعتقادات ديني و مذهبي آن بزرگمرد تاريخ سراسر افتخار اين مرز و بوم به نمايش گذارده مي شود.علاوه بر اين تعزيه با شيوه اي جديد و با رعايت تكنيك هاي اجرايي و استفاده مناسب و گسترده از المان ها و نشانه هاي اين شيوه و گونه اجرايي توليد شده است و مي توان گفت تعزيه را از بافت قديمي خود به مرحله جديدتري هدايت كرده و مي توان اميد داشت كه اين قبيل اقدامات باعث و سرمنشاء پديد آمدن شيوه اي از اجرا در تعزيه باشد.مهر افزود: تعزيه اميركبير، با دوازده شبيه خوان جهت شركت در سومين جشنواره آثار و توليدات مراكز استاني حوزه هنري توليد شده است.