713121 880 هرگونه تعرض به اکثریت آغاز یک فتنه اســت

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در یادداشتی با عنوان زندگی سیاسی نوشت: هرگونه تعرض به اکثریت آغاز یک فتنه و مصیبت سیاسی اســت.

به نقل ایسنا، متن این یادداشت به شرح زیر اســت:

حفظ حرمت قاعده اکثریت در حکومتهاى مردمســالارى از حیاتیترین اصول اســت؛ هرگونه تعرض بدان ، آغاز یک فتنه و مصیبت سیاسى براى جامعه تلقى مى شود. مردمســالاریهایى قویترند که بهتر توانسته اند مراعات این قاعده را به کمک نهادهاى مقتدرى تضمین کنند. اما غیر از طریقههاى نهادینه، اعمال برخى شیوه هاى مدیریت سیاسى موجب ثبات مردمســالارى و افزایش کارآیى آن مى شود که حیاتیترین آن شیوه ها به نحوه تعامل با اقلیت برمى گردد که در همه حال باید بدون تصفیه سیاسى باشد یعنى از طرد رسمى و حذف عملى اقلیت رقیب و سرکوب آنها باید خوددارى شود :

⁃ حالت اول: اقلیت نزدیک پنجاه نسبت . در این حالت اکثریت ابعاد شکننده دارد و اگر بخواهد جلب همکارى نکند دوام نمى آورد و در صحنه عمل موفق نمى شود پس باید اولاً از سیاســتهاى اقلیت که همراه با راهبرد اکثریت اســت اســتفاده تمام عیار بکند و ثانیا کارگزارانى را از اقلیت که با بینشى میهنى آمادگى شروع یا ادامه خدمت دارند بکار گیرد و به این هردو اقدام تظاهر کند تا از التهابهاى اجتماعى پرهیز شود.

⁃ حالت دوم: اقلیت معتنابه . در این حالت باید به آن دسته از سیاســتهاى اقلیت که مخالف با راهبردهاى اکثریت نیست اعتنا شود و متناسباً از کارگزاران اقلیت که قصد مقابله یا تضعیف اکثریت را ندارند اســتفاده شود.

⁃ حالت سوم: اقلیت ضعیف کمتر از ۵٪‏ . در این حالت باید از سیاســتهاى اقلیت که از منطق قوى برخوردار اســت اســتفاده شود تا اقلیت احساس نکند خفه شده اســت و در حالت یأس با خروج از صحنه زندگى سیاسى قرارنگیرد تا به معارض تبدیل نشود ؛ در همه حال اکثریت موظف اســت اقلیت را متقاعد کند.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته هرگونه تعرض به اکثریت آغاز یک فتنه اســت اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

مطالب پیشنهادی ما